De reguliere media schenken maar weinig inhoudelijke aandacht aan de consequenties van het ESM-verdrag. 
Er wordt gesproken van een “stabiliteitsakkoord” of “het permanente noodfonds voor de euro” alsof het één van de vele doorsnee overeenkomsten is uit de koker van de EU.
Echter, niets is minder waar. 

Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) is bedacht om onder dwang geld aan Eurolanden te onttrekken ten behoeve van noodlijdende staten in de Eurozone. Ook al is dat tegen hun zin of belang en we kunnen er niets meer tegen doen want het ESM zal volledig en ongelimiteerd over de Nederlandse tegoeden en financiën beschikken. Nederland geeft haar eigen financieel gezag hiermee uit handen aan ongekozen en onschendbare Eurocraten. De regering in Den Haag draagt hiermee zónder uw toestemming de toekomst van ons land over aan Brussel! 

Het verdrag zegt letterlijk:

Artikel 27

Rechtspositie, voorrechten en immuniteiten

 1. Teneinde het ESM in staat te stellen zijn doel te verwezenlijken, worden aan het ESM op het grondgebied van elk ESM-lid de rechtspositie en de voorrechten en immuniteiten, als vermeld in dit artikel, toegekend. Het ESM tracht erkenning van zijn rechtspositie en van zijn voorrechten en immuniteiten te verkrijgen op andere grondgebieden waar het functies vervult of activa bezit. 

 2. Het ESM bezit volledige rechtspersoonlijkheid; het heeft volledige handelingsbevoegdheid om:
  a.roerende en onroerende goederen te verkrijgen of te vervreemden; 
  b.overeenkomsten te sluiten; 
  c.in rechte op te treden; en 
  d.elke overeenkomst en/of alle protocols betreffende de hoofdzetel te sluiten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat zijn rechtspositie en zijn voorrechten en immuniteiten worden erkend en dat daaraan gevolg wordt gegeven. 

 3. Het ESM, zijn eigendommen, fondsen en bezittingen, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van rechtsvervolging, behoudens voor zover het ESM uitdrukkelijk afstand doet van zijn immuniteit ten behoeve van een procedure of volgens de bepalingen een overeenkomst, met inbegrip van de documentatie van de financieringsinstrumenten. 

 4. De eigendommen, fondsen en bezittingen van het ESM, waar deze zich ook bevinden en wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van onderzoek, vordering, verbeurdverklaring, onteigening of andere vormen van beslag op grond van een maatregel van bestuurlijke, gerechtelijke, bestuursrechtelijke of wetgevende aard.

 5. Het archief van het ESM en alle documenten die aan het ESM toe-behoren of die het onder zich heeft, zijn onschendbaar.

 6. De terreinen van het ESM zijn onschendbaar.

 7. Elk ESM-lid dat en elke staat die de rechtspositie en de voorrech-ten en immuniteiten van het ESM heeft erkend, staat voor de officiële mededelingen van het ESM dezelfde behandeling toe als die welke de officiële mededelingen van een ESM-lid genieten.

 8. Voor zover zulks noodzakelijk is voor de uitvoering van de werk-zaamheden waarin dit Verdrag voorziet, zijn alle eigendommen, fondsen en bezittingen van het ESM vrijgesteld van beperkingen, regelingen, controles en moratoria van welke aard ook.

 9. Het ESM is vrijgesteld van elke verplichting om te worden erkend of een vergunning te verkrijgen als kredietinstelling, verlener van beleggingsdiensten of enigerlei andere uit hoofde van de wetgeving van een ESM-lid erkende, vergunninghoudende of gereguleerde entiteit.

De zelfbenoemde mensen achter het ESM kunnen dus maar doen wat ze willen zonder daarvoor verantwoordelijk te worden gehouden en er is geen weg terug. Als ze willen dan knijpen ze heel Noord-Europa uit om de economieën met Zuid-Europa gelijk te schakelen. En ú mag dat betalen en daarbij bovendien uw democratisch recht om te stemmen inleveren! Dit gaat echt te ver. Dit is een ongekende aanval op onze soevereiniteit als land en ons burgerrecht om te bepalen welke koers we willen varen. De Kunduz-coalitie, die u al flink gepakt had en het land kaapt na de val van het kabinet, wil het wel even achter uw rug om doorzetten voor 1 juli. Net als toen u “NEE” zei tegen de Europese grondwet en er “JA” werd gedaan.

De OBP vindt dat elk volk het recht op zelfbeschikking heeft door middel van verkiezingen en keurt het dan ook met kracht af dat een demissionair kabinet zo’n staatsondermijnend akkoord er zonder het mandaat van de kiezer wil doordrukken.
Wij eisen dan ook een volksraadpleging en uitstel van de beslissing tot na de verkiezingen!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.