Kamervragen/Amendementen/Moties

Speech Hero Brinkman bij debat over de ontstane politieke situatie

Voorzitter. Het is apart om aan de zijlijn te staan en toe te zien hoe je oude fractieleider iets doet dat als een ramp voor dit land kan worden gezien. Een prachtig gedoogakkoord met minimumstraffen, strafbaarheid van illegaliteit en een inspanningsverbintenis om de immigratiecijfers te verminderen, wordt op een zaterdagochtend gewoon overboord gegooid. Ik constateer — en dat is eigenlijk het enige dat ik erover wil zeggen — dat duidelijk is geworden dat de heer Wilders, zonder zijn gehele fractie daarbij te hebben betrokken, heeft besloten om de stekker eruit te trekken terwijl er nog openingen waren voor verbetering van de positie van de AOW’ers. Daarnaast was ook de heer Wilders eerder altijd voorstander van het vasthouden aan de 3%-norm voor andere landen, die het veel slechter hebben dan dit mooie land.

Om de inhoud kan het dus niet zijn gegaan. Daarmee is duidelijk dat de heer Wilders puur voor electoraal gewin heeft gekozen door onverwachts de stekker eruit te trekken en geen verantwoordelijkheid te nemen voor het landsbelang. Daarmee zet de partij van de heer Wilders zich volledig buitenspel voor nu en in de toekomst. Een stem op de partij van de heer Wilders is in mijn ogen een verloren stem.

Maar hoe nu verder? Ik verzoek de premier om toch te bezien of er binnen de Kamer andere meerderheden te vinden zijn die bepaalde maatregelen uit het Catshuisakkoord kunnen steunen, in het bijzonder rond de woningmarkt. Wij zullen bijvoorbeeld een oplossing moeten vinden voor de financiering van het blijvend verlagen van de overdrachtsbelasting in de woningmarkt. Ik moet er niet aan denken dat de overdrachtsbelasting straks per 1 juli toch weer naar 6% gaat, waarmee de huizenmarkt definitief voor een langere periode op slot komt te zitten. Ik zie vele bezuinigingen ingeboekt waarvan ik mij niet kan voorstellen dat er geen ruime meerderheid voor te vinden zal zijn. Het is wel betreurenswaardig dat de overheid niet in haar eigen vet durft te snijden. Er zijn geen bezuinigingen op het bestuur voorgesteld, bijvoorbeeld het schrappen van de bestuurslagen van de provincies en de waterschappen, en er vindt geen daadwerkelijke afslanking van de overheid plaats. Met een glimlach vraag ik de premier: waarom niet?

Wij moeten nu proberen te redden wat er te redden valt. Indien we enkele belangrijke maatregelen kunnen afspreken die door een zo breed mogelijke meerderheid in de Kamer worden gedragen, dan moeten wij dat doen. Dat betekent dat de verkiezingen wat mij betreft in ieder geval na het zomerreces zouden moeten plaatsvinden, nog afgezien van het feit dat verkiezingen voor het zomerreces nieuwe partijen geen eerlijke kans zullen geven.

Speech Hero Brinkman bij debat over de begroting 2013

Voorzitter. De democratie leeft gelukkig nog. Mijn complimenten aan de premier en zeker aan demissionair minister De Jager en aan de drie partijen: de ChristenUnie, GroenLinks en D66. Ik ben blij dat de 3%-norm uiteindelijk toch geregeld is en dat er een akkoord is uitgekomen, waar ik gedeeltelijk mee kan leven, maar waar ik gedeeltelijk ook buitengewoon verdrietig om ben. Het eerste akkoord was vele malen beter. Maar helaas. Ik zal in ieder geval wel de 3%-norm steunen en de verantwoordelijkheid nemen om onze jongeren in de toekomst niet op te zadelen met extra schulden, want dat is naar mijn beleving gewoon asociaal en onverantwoordelijk.

Er is iets wat mij in deze Kamer van het hart moet. U hebt het al gezien, voorzitter, ik heb een gigantische stapel post bij me. Gisteravond ben ik even naar huis gegaan om de post op te halen. De stapel post die ik hier omhooghoud, is de post van één week Provinciale Staten van Noord-Holland. Deze stapel post van één week is 14 cm hoog. Als je het goed uitrekent, dan kom je met 565 Statenleden uit op 7924 cm. Dat is 80 m post van één week van alle Statenleden van alle Provinciale Staten. Deze stapel post vertegenwoordigt duur betaalde ambtenaren, gebouwen, dure bestuurders met dienstauto’s, schadeloosstellingen, bonussen, noem maar op. En toelagen! Bomen! Het is goed dat dit hier wordt genoemd; ik had er nog niet eens aan gedacht.

Wij praten hier over bezuinigingen op ambtenarensalarissen, over bezuinigingen over de rug van zieken en ouderen en over van alles en nog wat, maar wij praten niet over bezuinigingen in ons eigen vet. Wij praten niet over bezuinigingen in de bestuurslagen. Wij praten niet over bezuinigingen op het aantal ambtenaren. We zetten de ambtenaren op de nullijn, uiteraard, maar wij proberen niet om het aantal ambtenaren in dit land met de jaren te verminderen. En dat betreur ik ten zeerste. Wat zou het mooi zijn als wij naast zware posten zoals immigratie en de EU — ook naar mijn mening moeten wij daarop bezuinigen; sommige partijen maken er zelfs een sport van om die posten elke keer te noemen — ook waarachtig zouden proberen om in ons eigen vet te snijden.

Ik heb nog één punt dat ik even wil aanhalen; het is een belangrijk item. De gemeenteambtenaren gaan er door hun cao mogelijk met 2% op vooruit. Dat betekent dat de politieambtenaar straks op de nullijn wordt gezet, terwijl de gemeenteambtenaar er straks 2% bij krijgt. Ik wil graag dat de minister ook de ambtenaren in de gemeente op die nullijn zet. Als dat wettelijk niet mogelijk is, meen ik dat het Gemeentefonds, en indien daarvoor aanleiding is ook het Provinciefonds, moet worden verlaagd met een bedrag dat overeenkomt met die 2% loonsverhoging.